Beleidsplan

1 Inleiding

De Stichting Hilltree (ook wel genoemd de Hilltree Foundation) is in het leven geroepen vanuit de wens om terug te kunnen geven aan de samenleving. De oprichters zijn gedurende hun leven onder de indruk geraakt van de passie en toewijding van diverse mensen die zich inzetten voor een betere maatschappij, het welzijn van anderen en duurzaam natuurbehoud. Hilltree Foundation wil graag kleinschalige projecten in binnen- en buitenland ondersteunen. De stichting wil een verschil helpen maken door projecten te ondersteunen die zijn gestart door bevlogen mensen met weinig middelen maar die al wel een relevante bijdrage leveren aan het welzijn van anderen en hun leefomgeving. De stichting is met name op zoek naar projecten die direct aanspreken, waar de bestuurders zich persoonlijk bij betrokken kunnen voelen en waar ze energie van krijgen.

2 Strategie

2.1 Kernprincipes

Zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten ondersteunt Hilltree Foundation kleinschalige projecten in binnen- of buitenland. Een belangrijke voorwaarde is dat deze projecten zijn opgezet door individuen die over weinig financiële middelen beschikken, maar die er door hun inzet, creativiteit en doorzettingsvermogen in zijn geslaagd om een aanzienlijke verbetering tot stand te brengen in de leefomstandigheden van andere mensen. De doelstellingen van de projecten kunnen divers zijn, maar moeten altijd het algemeen belang dienen: het project kan zijn gestart om het lijden te verlichten van mensen die fysiek en/of geestelijk kwetsbaar zijn of om mensen meer toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen bieden. Ook projecten voor de bevordering en bescherming van dier- en natuurbehoud komen in aanmerking. Projecten die zich bezighouden met een combinatie van bovengenoemde doelstellingen uiteraard ook.

De financiële ondersteuning van Hilltree Foundation varieert per project. Over de voortgang van de projecten waar financiële ondersteuning aan is gegeven wordt regelmatig gerapporteerd aan het bestuur. Bij een aantal projecten wordt een (voorwaardelijk) meerjarig commitment afgegeven.

Met haar doelstellingen wil Hilltree Foundation het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle behaalde opbrengsten komen geheel ten goede aan het financieren van projecten die binnen de doelstellingen van de stichting vallen.

Een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Beleid /Beleidsvoornemens 2021/2022

 

3.1 Werkzaamheden van de stichting

De stichting verricht de volgende werkzaamheden: het identificeren, beoordelen en financieren van projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning, evenals het geven van advies in voorkomend geval. Hierdoor draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

 

3.2 Werving en beheer van gelden

De stichting werft geen gelden. Het vermogen van de stichting wordt in liquiditeiten aangehouden bij een financiële instelling of professionele vermogensbeheerder die onder toezicht staat van DNB en/of de AFM.

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen en kent een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De voorzitter zit de vergaderingen voor waarin zowel het beleid als de individuele projecten worden besproken en beoordeeld. De penningmeester ziet toe op het beheer van het vermogen en het voeren van een degelijke administratie De secretaris voert het secretariaat en/of ziet daar op toe inclusief de juiste uitvoering van de door het bestuur genomen beslissingen.

Het beleid is er op gericht om het vermogen geheel te besteden aan de projecten die vallen binnen de doelstelling van de stichting. Het is geen doelstelling op zich maar als leidraad heeft het bestuur het streven om jaarlijks minimaal 5%-10% van het vermogen te schenken aan de door haar goedkeurde projecten.

De stichting streeft er naar om de beheers & administratiekosten niet meer te laten bedragen dan 1 % van het vermogen.

 

3.3 Vermogen van de stichting

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld door een externe accountant.

 

3.4 Bestedingsbeleid

De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. In de jaren hiervoor zijn zowel projecten in Nederland ondersteund (bijv. Studiezalen, Welcome App, Stichting Antar) als in het buitenland (bijv. Home of Hope in Sri Lanka, Lion Heart Foundation in Sierra Leone en Julia Kids Foundation in Vietnam). Het streven van het bestuur blijft er op gericht om die projecten te identificeren waar de bijdrage van Hilltree (financieel en anderszins) een wezenlijk verschil helpt te maken. Deze keuze heeft als gevolg dat er voornamelijk aandacht wordt besteed aan kleinschalige projecten. Bij sommige projecten vervullen we dan ook een brugfunctie gedurende een paar jaar waarna het desbetreffende goede doel in staat is om een volgend niveau ondersteuners aan te trekken. Voor de jaren 2021 en 2022 ligt er een mooie uitdaging klaar om voldoende nieuwe projecten te blijven identificeren die passen bij dit beleid.

 

3.5 Beschikken over vermogen van de instelling

Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

Overige

4.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

Het bestuur van Hilltree Foundation bestaat uit:

Elsbeth van Rhijn: Voorzitter
Lodewijk van der Heijden: Penningmeester
Paul Hugenholtz: Secretaris

De administratie van de stichting wordt gevoerd door het bestuur.

De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door Mons en van Kan B.V.

4.3 Publicatieplicht

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.hilltree.org

Copyright 2022 © Hilltree Foundation